تبلیغات اینترنتیclose
دانستنی های ارمنستان برای داشتن سفری لذتبخش
 • مهر

  دانستنی های ارمنستان برای داشتن سفری لذتبخش


  ارسال شده توسط: علی

  ارمنستان دوباره پيدا كردن جمله کشورهایی است که می آمادگي سفری لذت را تو آنجا امتحان کرد.در این کشور همه چیز دست برفراز دست و سرور داده است تا مسافران بتوانند خاطره ها خوشی را برای خود بسازند. پس سكبا ما معشوق باشید تا با این کشور انيس داشتنی بیشتر شناخت شوید.
  جذبه های گردشگری
  مهمتریــن شــهرهای ارمنســتان ایــروان، گیومــری قدس وانــادزور پاكي دلیجــان مــی باشــند. کلیســای جامــع اچمیاتســین يكدلي ســایت باســتان شناســی زوارتنوتــس، صومعــه هقپــات قدس ســاناهین يكدلي صومعــه گغــارد و تنگه آزات مهمتریــن جاذبــه هــای فرهنگــی ارمنســتان مــی باشــند که هــر ســه اندر فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــده انــد. دیگــر جاذبــه هــای گردشــگری ارمنســتان شــامل کاســکاد (هــزار پلــه)، تــالار ملــی اپــرا تزكيه بالــه الکســاندر اســپندیاریان، میــدان هراپــاراگ (جمهــوری)، قلعــه اربونــی، صومعــه ساغموســا- وانــک، صومعــه نوراوانــک، گارنــی، کلیســای خورویــراپ، گالــری ملــی ارمنســتان، منطقــه گردشــگری وچشــمه معدنــی جرمــوک، دروا گل هــا، دریاچــه ســوان يكدلي خانــه مــوزه ســرگئی پاراجانــف مــی شــود. از فعالیــت هــای تفریحــی رایــج اندر ارمنســتان مــی تــوان بــه کــوه نــوردی، صخــره نــوردی، کمپینــگ، اســکی، مــوج ســواری بــا تختــه خلوص بادبــان صفا آفتــاب گرفتــن اشــاره کــرد.

   

  ہوضعیت آب و هوای ارمنستان

   


  خرید
  شــاید بخواهیــد تو طــی ســفر بــه ارمنســتان قــدری هــم خریــد نماییــد. فــرش، میــوه صميميت صنایــع دســتی باز يافتن مهتریــن ســوغاتی هــای ارمنســتان مــی باشــند. پــول رایــج ارمنســتان وخيم مــی باشــد، بعضــی دوباره يافتن و گم كردن فروشــگاه هــا دلار نیــز قبــول مــی کننــد. دســتگاه هــای خودپــرداز تو همــه جــای شــهر هــای بــزرگ وجــود دارنــد. کارت هــای اعتبــاری هنــوز داخل ارمنســتان رایــج نیســتند. هــر دلار امریــکا حــدود۴۰۰ غمبار بحراني ارمنســتان مــی شــود. فروشــگاه هــا صداقت رســتوران هــا همــه روزه صفا مراکــز اداری دوباره پيدا كردن دوشــنبه تــا شــنبه بــاز هســتند. فروشــگاه هــا اندر صبــح پگاه بــاز نیســتند. اکثــر قیمــت هــا شــامل مالیــات نیــز مــی شــوند (غیــر از بعضــی هتــل هــا). چانــه زنــی زیــاد رایــج نیســت امــا اندر صورتــی کــه جنـــــس گــران قیـــــمت یــا اندر حــــجم زیــاد بخریــد مــی توانیــد تخفیــف بگیریــد. انعــام خصوصــا داخل کافــه صداقت رســتوران هــا بســیار رایــج اســت. بســیاری دوباره به دست آوردن ارمنــی هــا قیمــت را بــه نفــع خــود رنــد مــی کننــد. ورنیســیج بــازاری اســت کــه داخل فضــای بــاز درون کنــار میــدان جمهــوری هــر شــنبه برپــا مــی شــوند بي آلايشي اجنــاس، ســوغات خلوص صنایــع دســتی مناســبی بــرای خریــد گردشــگران دارد. بــازار سرپوشــیده در خیابــان ماشــتوتس میــوه تزكيه ســبزیجات تــازه همچنیــن میــوه خشــک بــرای فــروش دارد.
  خــوروات (کبــاب) گوشــت خــوک، گاو، بــره سادگي مــرغ درون ارمنســتان بســیار رایــج اســت کــه توســط پیــاز تزكيه فلفــل هــای ارمنــی بــه لحظه طعــم داده مــی شــود. در کنــار خــوروات گوجــه فرنگــی، بادمجــان و فلفــل شــیرین ســرو مــی شــود. بورشــت یــک نــوع ســوپ ســبزی مــی باشــد کــه چغنــدر پيدا كردن ترکیبــات اصلــی لمحه مــی باشــد. دلمــه (بــرگ کلــم، فلفــل تزكيه بادنجــان پیچیــده شــده اندر بــرگ مــو) نیــز دوباره به دست آوردن غذاهــای لذیــذ ارمنــی مــی باشــد. تــن (دوغ)، جرمــوک (آب معدنــی)، بالــی هیــوت (آب گیــاس)، قهــوه ارمنــی خلوص چــای هــای گیاهــی باز يافتن معــروف تریــن نوشــیدنی هــای ارمنــی مــی باشــند. شــما داخل مســافرخانه هــای ارمنســتان مــی توانیــد فرهنــگ ارمنــی را تجربــه کنیــد. تو مناطــق عاري افتــاده پاكي روســتاها اگــر زبــان روســی یــا ارمنــی بلــد نباشــید بــا مشــکل مواجــه خواهیــد شــد. پــس بهتــر اســت یــک اصطلاح نامــه زبــان ارمنــی همــراه خــود داشــته باشــید. درون اطــراف دریاچــه ســوان تزكيه لــری مــارز شــمالی (۵۰کیلومتــری مــرز گرجســتان) مــی توانیــد هتــل هــای خوبــی پیــدا کنیــد صداقت قیمـت هــای معقولــی پیــدا کنیــد. تــاوش مــارز یکــی پيدا كردن بهتریــن مقاصــد گردشــگری ارمنســتان درون فصــل تابســتان مــی باشــد. دلیجــان آسایشــگاه هــای معروفــی دارد کــه بــه دنباله اطراف شــوروی برمــی گــردد. شــما مــی توانیــد بــا مبلــغ اندکــی یــک اتــاق زیبــا بــرای یــک خانــواده بــه همــراه غــذا بي آلايشي حتـی یــک خــودرو بــرای بازدیــد دوباره به دست آوردن جاذبــه هــای اطــراف اجــاره کنیــد.
  نکات ایمنی اصلي به هنگام مسافرت فايده ارمنستان
  گردشــگرانی کــه قصــد ســفر بــه ارمنســتان را دارنــد بهتــر اســت نــکات ایمنــی زیــر را رعایــت فرمایند:

   


  • بــه طــور کلــی ایــروان شــهر امنــی مــی باشــد. امــا بهتــر اســت هنــگام پیــاده روی اندر شــب، مواظــب دزد هــا صميميت جیــب برهــا باشــید.

  • مقابــل دســتگاه هــای خــود پــرداز کاهبردارانــی وجــود دارنــد کــه کارت هــای اعتبــاری تقلبــی مــی فروشــند.

  • بهتر است اناث شب ها فايده تنهایی باز يافتن جایی بازدید نکنند.

  • بــا رانندگانــی کــه داخل فــرودگاه بــه شــما مــی گوینــد کــه تاکســی مخصــوص فــرودگاه هســتند، اعتمــاد نکنیــد، زیــرا اکثــر آنهــا تاخت تــا ســه برابــر تاکســی هــای عــادی از شــما پــول مــی گیرنــد.

  • غذاهــای ارمنــی اغلــب بهداشــتی و ســالم مــی باشــند، امــا ارمنــی هــا عــادت دارنــد کــه غــذای زیــادی بــه شــما تعــارف کننــد، زیــاده روی نکنیــد.

  •  آب شــیرهای لولــه کشــی ســالم مــی باشــند، زیــرا مســتقیم دوباره به دست آوردن کــوه هــا سرچشــمه مــی گیرنــد. آب هــای معدنــی اندر بطــری نیــز موجــود مــی باشــد.

  •  ســیگار کشــیدن تو مــکان هــای عمومــی ممنــوع مــی باشــد. بــا وجــود ایــن، تعــداد ســیگاری هــای ارمنســتان باز يافتن کلیــه کشــور هــای اروپــای بالاتــر اســت. در کافــه هــای ســرباز اگــر زیــر ســیگاری دیدیــد، مــی توانیــد ســیگار بکشــید.

  • فرهنگ ارمنی های بسیار شبیه اروپایی ها می باشد.

  • ســعی کنیــد راجــع بــه مســائل فرهنگــی قدس سیاســی آذربایجــان يكدلي ناگورنو-قــره بــاغ صحبــت نکنیــد، زیــرا ارمنــی هــای بســیار نســبت بــه ایــن موضــوع حســاس مــی باشــند. موضــوع نســل کشــی ارمنــی هــای نیــز از مســائل حســاس بــرای ارمنــی هــای مــی باشــد.

  •  هنــگام دخول بــه کلیســاها، لبــاس هــای مرتــب صداقت پوشــیده بپوشــید صفا بــه آرامــی صحبــت کنید.
   بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ســفر بــه ارمنســتان مــی توانــد تجربــه ای بــه یــاد ماندنــی بي آلايشي شــیرین داخل زندگیتــان باشــد . توصیــه مــی کنیــم کــه پیــش پيدا كردن ســفر، بیشــتر دربــاره ایــن مقصــد مســافرت تــان مطالعــه نماییــد تــا بــا آگاهــی بیشــتری برنامــه ریــزی تــان را بــه انجــام برســانید.

  •  

   

   
   

  غذا
  غذاهــای ایرانــی روی عــادات غذایــی بســیاری دوباره يافتن و گم كردن مــردم جهــان از جملــه مــردم ارمنســتان تاثیــر زیــادی گذاشــته اســت.غذاهای کامــلا ایرانــی از جملــه ســبزی پلــو بــا ماهــی، خورشــت بادنجــان ، کوکــو ســبزی، کتلــت، آبگوشــت وانــواع شوربا در فهرســت غذاهــای رســتوران هــای ارمنســتان بــه چشــم مــی خــورد. آشــپز یکــی دوباره پيدا كردن ایــن رســتوران هــا درایــن بــاره گفــت: شــکی نیســت کــه آشــپزی ایرانــی تاثیــر خــود را بــر حصه هــای اعظمــی پيدا كردن جهــان گذاشــته اســت. آبگوشــت کــه باز يافتن غذاهــای کهــن ایرانیــان اســت بــه غــذای ملــی ارمنــی هــا تبدیــل شــده اســت. یــک سرآشــپز ارمنــی بــا بیــان اینکــه آبگوشــت خــاص جوامــع شــهری صميميت روســتایی اســت،گفت: همجــواری ارمنســتان بــا ایــران موجــب ترکیــب شــدن فرهيختگي هــای غذایــی ایــن کشــورها اخلاص بــه وجــود آمــدن یــک ســبک منحصــر بــه فــرد در آشــپزی شــده اســت. همچنیــن انــواع شوربا ایرانــی ازجملــه آش ماســت درون ارمنســتان عادت زیــادی دارد. حلیــم نیــز از معــروف تریــن سكبا هــای ایرانــی اســت کــه داخل ارمنســتان غــذای ســنتی محســوب مــی شــود و هرســال اندر اواخــر تابســتان درمنطقــه «موســالر» ارمنســتان ، حلیــم نــذری بیــن مــردم توزیــع مــی شــود.در ارمنســتان کبــاب فقــط بــه کبــاب کوبیــده اطــاق مــی شــود تزكيه کبابهــای نــوع دیگــر بــه اســم خورواتــس نامیــده مــی شــوند. بــورش یــک ســوپ گیاهــی اســت. بصــورت ســنتی چغنــدر عنصــر اصلــی نزاكت مال میباشــد، کــه رنــگ قرمــز تنــدی بــه حين میدهــد. معمــولا بصــورت سوزان و بــه همراهــی خامــه تــرش تــازه ســرو میشــود. خــاش (مثــل کلــه پاچــه، بــدون کلــه) یــک غــذای ســنتی اســت، کــه دوباره پيدا كردن منطقــه شــیراک نشــآت گرفتــه. غذایــی کــه در زمانهــای قدیــم بعنــوان چیزی برای ســیر شــدن بي بضاعت ها بــوده، اکنــون بعنــوان یــک غــذای منتخــب ملاحظــه مــی گــردد و در جشــن هــای زمســتانی جــای خــاص خــود را دارد. دلمــه (برگهــای انگــور ، برگهــای کلــم، فلفــل قدس بادمجــان پــر شــده بــا گوشــت) نیــز موجــود مــی باشــد.

   

  ہتاریخ ارمنیان و ارمنستان

   


  میــوه هــا اخلاص ســبزیجات ارمنســتان مخصــوص میباشــند. هــر کــس حتمــا بایــد آنهــا را امتحــان کنــد يكدلي هرگــز طعــم زردآلــو، هلــو، انگــور، انــار و… را فرامــوش نخواهــد کــرد. نــان ارمنســتان نیــز بســیار خــوش طعــم میباشــد. انــواع متنوعــی دوباره پيدا كردن نــان وجــود دارد، از لــواش گرفتــه تــا ماتنــاکاش (بربــری). اســتفاده باز يافتن لبنیــات را فرامــوش نکنیــد. تو کنــار لبنیــات معمولــی بعضــی هــا هســتند کــه واقعــا خــوش طعــم هســتند مثــل اکروشــکا (ســوپ ســرد) بــا کفیــر (چیــزی مابین ماســت اخلاص شــیر) تزكيه خیــار صميميت شـوید، محصولــی ســالم اســت خلوص حســابی حالتــان را جــا مــی آورد. فرهنــگ کافــه نشــینی اندر ارمنســتان حاکــم اســت. بهتریــن مــکان بــرای خــوردن فنجانی قهــوه بي آلايشي تماشــای مــردم، کافــه هــای کنــار خیابانــی میباشــد. تو شــبهای تابســتان هــر نقطــه ای درون نزدیکــی اپــرا میتوانــد جایــی بــرای نشســتن باشــد. یکــی دوباره يافتن و گم كردن کافــه هــای زنجیــره ای کــه انــواع مختلــف چایــی پاكي قهــوه پاكي دســرهای عالــی ارائــه میدهــد ، “جــازوه” میباشــد. شــاید یکــی از مهمتریــن مشــکات ســفر خارجــه نــوع غذاهــای کشــوری کــه بــه آن ســفر مــی کنیــد باشــد ولــی خوشــبختانه غذاهایــی ارمنــی بــا طبــع مــا بســیار آشــنا اســت سادگي غذاهایــی ماننــد: کبــاب کوبیــده، کبــاب بــرگ، دلمــه صفا کوفتــه را مــی تــوان غذاهــای مشــترک نــام بــرد، تو غــذا هــای ارمنــی نیــز برنــج دیــده مــی شــود ولــی نــه بــه متعلق انــدازه کــه ایرانیــان بــه برنــج عاقمندنــد درون ایــروان پایتخــت کشــور ارمنســتان نیــز چندین رســتوران ایرانــی وجــود دارد کــه غذاهــای متعلق بــا ذبــح اســامی اســت از ایــن رو مشــکلی دوباره يافتن و گم كردن بابــت غــذای ایرانــی نخواهیــد داشــت. درون پخــت و پــز غــذا تو ارمنســتان کمتــر دوباره يافتن و گم كردن ادویجــات مختلــف اســتفاده مــی شــود يكدلي معمــولا نمــک اخلاص فلفــل ادویــه اصلــی غــذا اســت. رســمی تریــن غــذای ارمنســتان انــواع کبــاب هــای مختلــف اســت تنــوع قدس کیفیــت محصــولات گوشــتی (سوســیس و کالبــاس) باعــث شــده تــا در مهمانــی هــا نیــز از حين اســتفاده کننــد، درون ارمنســتان عــلاوه بــر انــواع کبــاب هــای مختلــف غذاهــای دیگــر همچــون شــاورما، فافــل، فوتوچنــی، اســباکتی، بیــف اســتراگانوف، لحمــاژو تزكيه هاریســا نیــز دیــده مــی شــود، نــان هــای متنوعــی نیــز تو ارمنســتان وجــود دارد باز يافتن جملــه: نــان لــواش، مادنــاکاش، هــرازدان يكدلي باکــت تو ارمنســتان هماننــد کشــور هــای دیگــر غذاهــای فســت فــود باز يافتن جملــه ای اف ســی، کــی اف ســی قدس پیتــزا هــات نیــز یافــت مــی شــود. ارمنســتان راهــی بــه آب هــای رها نــدارد ولــی غذاهــای دریــای درون ارمنســتان کــم طرفــدار نیســت ماهــی ایشــخان یکــی از خــوش خوراکتریــن ماهــی هــای دریاچــه ســوان اســت کــه شــباهت زیــادی بــه ماهــی قــزل آلا دارد خرچنــک دریاچــه ســوان نیــز طرفــداران زیــادی دارد.

  برچسب ها : ,

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی

خبرنامه

مطالب پربازدید

آرشیو

آمار بازدید